ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ

 

Θέμα: Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές
βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και κατόπιν σειράς ερωτημάτων από διάφορους φορείς και
Δ.Ο.Υ . σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με την ΠΟΛ 1116/2015 εγκύκλιο (που είναι σε ισχύ και για το φορολογικό έτος
2015) έγινε δεκτό ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά το μέρος που υπερβαίνουν το
όριο των 12.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από
ατομική αγροτική δραστηριότητα στο έτος που αφορούν.
2. Με το 1083185 ΕΞ2016/01.06.2016 έγγραφο διευκρινίστηκε επίσης ότι για τις
ανάγκες υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οι αγροτικές
επιδοτήσεις/ενισχύσεις αντιμετωπίζονται φορολογικά σύμφωνα με τις επίσημες
«ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ή 2015» που εκδίδει ο
ΟΠΕΚΕΠΕ (κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία μας).
3. Σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.54
του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ΚΦΔ), η καταληκτική
ημερομηνία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων εκπνέει την ίδια ακριβώς ημερομηνία που εκπνέει
2
και η προθεσμία για τις αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις. Μετά την ημερομηνία αυτή,
οι τροποιητικές δηλώσεις χαρακτηρίζονται εκπρόθεσμες και υπόκεινται σε πρόστιμο.

4. Επίσης, με την ΠΟΛ 1252/2015 απόφαση δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή
των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του ΚΦΔ (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62). Στην
εν λόγω απόφαση διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ΚΦΔ
παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από τόκους και
πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης πριν την υποβολή
του αιτήματος όλων των φόρων για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα.

5. Επιπρόσθετα, με την ΠΟΛ 1106/2016 κοινοποιήθηκε η με αρ. 89/2015 γνωμοδότηση
του Ν.Σ.Κ, αναφορικά με την απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας. Στην εν λόγω απόφαση ορίζεται ότι η μη γνώση
μιας οφειλής, συνιστά λόγο απαλλαγής κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον
οφείλεται σε ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δεν ήταν δυνατό
να προληφθεί ή να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (ανωτέρα
βία), εξαιτίας του οποίου δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα η οφειλή. Επομένως, εφόσον ο
οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι η μη εμπρόθεσμη πληρωμή της οφειλής έχει
ως αιτία την έλλειψη της γνώσης της, η οποία οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας,
επιτρέπεται η χορήγηση της ως άνω απαλλαγής.

6. Κατά το προηγούμενο έτος (2015) όπως και στο τρέχον (2016), διαπιστώθηκε ότι ο
ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε αγροτικές επιδοτήσεις μετά την καταληκτική ημερομηνία για
την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (εν προκειμένω,
την 31.08.2015 και την 18.07.2016 αντίστοιχα) γεγονός που καθιστά υπόχρεους
(σύμφωνα με την ΠΟΛ 1116/2015) όσους εισπράττουν αγροτικές επιδοτήσεις να
προβούν σε υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος.

7. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι λόγω της καθυστερημένης
έκδοσης βεβαιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο
για τον φορολογούμενο, οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα
φορολογικά έτη 2014 και μετά, που υποβάλλονται ειδικά από όσους λαμβάνουν
αγροτικές επιδοτήσεις / ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα υποβάλλονται χωρίς
πρόστιμο στην περίπτωση που οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
O Πρ/νος Αυτ/λους Τμ. Διοίκησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δ.Ο.Υ.
2. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και Περιφερειακές Διευθύνσεις του
3. Ομάδα έργου Εφαρμογών του ΤΑΧΙS
4. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
5. Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ.
6. Αποδέκτες πινάκων Α΄ (εκτός 1 και 4 ) και Η΄
7. Αποδέκτες πινάκων Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄(εκτός 1), ΙΓ΄, ΙΣΤ΄, ΙΖ΄ και ΙΗ΄
8. Αποδέκτες πινάκων ΚΒ΄ και ΚΓ΄
9. Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. – Κότσικα 1Α & Πατησίων 70, 104 34 Αθήνα
10. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και
Τεκμηρίωσης, Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών, Αχαρνών 2, ΑΘΗΝΑ

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο. κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
5. Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων
6. Όλες τις Διευθύνσεις, Τμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία
7. Ειδικό Νομικό Γραφείο Φορολογίας, Ακαδημίας 68 και Χαρ. Τρικούπη – 106 78 ΑΘΗΝΑ
8. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20)
9. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (5)
10. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήματα Α’ (10) , Β’ (3)
11. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ
12. Δ/νση Εισπράξεων (1)
13. Δ/νση Οργάνωσης (Δ6)
14. Δ/νση Επιχειρησιακού Συντονισμού (1)